Buddhism Reading Cards: Bộ Oracle dẫn dắt chúng ta trên con đường đi tìm bình yên

Buddhism Reading Cards là bộ Oracle gồm 36 lá bài tranh sơn dầu tuyệt đẹp, cấu trúc bám sát hệ thống tu tập nhà Phật.