Love, Death + Robots: Tập 32 – Swarm

Swarm dựa trên một phần nhỏ trong đoản thiên tiểu thuyết (novelette) thuộc vũ trụ Shaper/Mechanist của tác giả Cyberpunk tài năng Bruce Sterling.