Love, Death + Robots: Tập 27 – Three Robots: Exit Strategies

Three Robots: Exit Strategies là sequel chính thức đầu tiên trong series Love, Death & Robots, tiếp tục theo chân ba người máy K-VRC, XBOT 4000, và 11-45-G.